pil pil pil
BRIGIESEN, CHRISTIAN
(1775-1862)
HERMANSEN, ANNA MAGDALENA ELISABETH
(1776-1853)
ANDERSEN, ANDERS
(1783-1858)
MINCKE, KAREN
(1779-1856)
BARGIESEN, CHRESTEN
(1815-1889)
MINK, METTE KIRSTINE
(1822-1907)

BARGISEN, CHRISTIAN CHRISTIANSEN
(1849-1935)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. NIELSEN, Abelone

2. BEENGAARD, CHRISTINE

BARGISEN, CHRISTIAN CHRISTIANSEN 2

  • Født: 28.01.1849, Rovstrup, Moltrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
  • Dåb: 02.02.1849, Moltrup Kirke, Moltrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
  • Parforhold (1): NIELSEN, Abelone
  • Ægteskab (2): BEENGAARD, CHRISTINE den 18.06.1880 i Vejstrup Kirke, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
  • Død: 09.05.1935, Slåtoftvej 1, Sjølund, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt i en alder af 86 år
  • Begravet: 14.05.1935, Vejstrup Kirkegård, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Billede

punkttegn  Notater:

Opslag 172 født.

Husmand og daglejer i Sjølund, Vejstrup Sogn.

Fundet i tilgangsliste som ankommet til Taps Sogn fra Bjerning Sogn 1. maj 1869, tjenestekarl.

I Bjerning havde den 10 år ældre Abelone Nielsen den 12. marts 1869 født en uægte søn døbt Christian Christiansen Bargisen efter sin udlagte far.

På grundlag af til- og afgangslister samt folketællinger og avisartikler er det fastslået, at Christian Christiansen Bargisen mødte sin kommende hustru Christine Beengaard i Åstorp, Taps Sogn. I 1870 tjente Christian Christiansen Bargisen i Åstorp,Taps Sogn, hos Niels Madsen Skovgaard, en fjern slægtning til Christine Beengaard. Christine Beengaard tjente samme sted, - fra sommeren 1870. I 1880 tjente Christine Beengaard hos Hans Lauritsen Raffnsøe i Åstorp, Taps Sogn.

Christian Bargisen dansk soldat ved 5. Bataillons 4. Kompagni i Odense.

Herefter tjente han endnu en gang hos Niels Madsen Skovgaard i Åstorp, Taps Sogn, i omkring et år. Her blev Christian Bargisen og Christine Beengaard forlovet.

Christian Bargisen fundet i afgangsliste som afrejst fra Taps Sogn til Moltrup Sogn 1. november 1873, tjenestekarl. I Moltrup opholdt han sig i ca. 6 1/2 år.

Christian Christiansen Bargisen flyttede til Sjølund i Vejstrup Sogn i 1880 fra Rovstrupvej 53 i Moltrup (anført i FT-1921).

Christian Bargisens hjemsted på tidspunktet for vielsen 18.6.1880 var Taps. Attest for ikke at have nydt fattigunderstøttelse fra pastor Bollsen i Moltrup af 24.4. og sognefoged Raffnsøe i Taps af 14.5.1880.

Hans forældre fik aftægt på husmandsstedet på Slåtoftvej indtil deres død i hhv. 1889 og 1907.

Parrets fælles bopæl var Slåtoftvej 1, 6903 Sjølund, matr. 29. Huset opført i 1877.

Kolding Herredsfoged, realregisteret, side 69:
Selvejersted, matr. nr. 29
Adkomster:
1. Skifteattest af 27. september, læst 3. oktober 1867, som adkomst for Asmus Hinrich Poulsens enke Kierstine Magdalene, født Sxjöt.
2. Vielsesattest læst 13. februar 1868 som adkomst for hendes ægtemand Jens Christensen Schultz.
3. Skøde af 5. november 1871, læst 23. s.m., til skomager Andreas Holm Hansen.
4. Skøde af 1. maj 1880, læst 20. s.m., til Christian Christensen Bargisen.
Hæftelser:
Til Christian Bargisen, Sjølund
1. maj 1880, læst 20. s.m. (beløb ulæseligt), udslettet 24. oktober 1907.

Kolding Folkeblad, 17. oktober 1906:
Præmieliste.
Konkurrencen mellem Roemarker.
1. Pr. Heriblandt Chr. Bargisen, Sjølund.

Begravet på Vejstrup Kirkegård, hvor gravstedet var bevaret i år 2000, senere nedlagt. Gravstenen var startskuddet til slægtsforskning i Bargisen, da der som Christian Bargisens fødested var angivet Rougstrup. Det viste sig at være Rovstrup i Moltrup Sogn, og så var det forholdsvis let at gå tilbage i kirkebøgerne og folketællingerne.

Opslag 254 død. Kristian Kristiansen Bargisen. Landboelsmand af Sjølund, Vejstrup Sogn. Født i Moltrup Sogn. Gift med Kristine, f. Beengaard, som overlever ham på deres sidste fælles bopæl i Sjølund. 86 år. Kolding skifteretsattest af 9. maj 1935.


Avisartikler i anledning af parrets guldbryllup 18.6.1930:

"Guldbryllupsfest.

Sjølund.

Kirstine og Christian Bargisens Guldbryllup fejredes under festlige Former. Saavel ved Hjemmet som i Vejstrup Forsamlingshus var der smukt pyntet. I Hjemmet holdtes Familiefest, og Onsdag Aften samledes ca. 150 af Sognets Beboere til Fest for det afholdte Guldbrudepar i Forsamlingshuset.

Paa Indbydernes Vegne bød Chr. Straarup Velkommen. Jens Graff, Sjølund, talte om Venskabet og Naboskabet og fremdrog Minder fra de yngre Dage.

Guldbrudens Broder, Jens Bengaard?, Esbjerg, og Chr. Straarup, Vejstrup, fremdrog forskellige Træk fra Guldbrudeparrets Liv og Virke, og Chr. Straarup oplæste den store Mængde Telegrammer og Hilsener fra Nær og Fjern; sluttelig overrakte han Guldbrudeparret en anselig Pengegave, ledsaget af en Adresse med Givernes Navne.

Chr. Bargisen takkede for al den Venlighed, de havde mødt."


"Guldbryllup i Vejstrup.

Onsdag den 18. Juni kan Husmand Christian Bargisen og Hustru Kirstine, født Bengaard, Sjølund, fejre deres Guldbryllup.

Det gamle Ægtepar bor paa deres 4 Tdr. Land store Husmandslod, der har været deres Hjem og Virkeplads nu gennem et halvt Aarhundrede. Jorden vidner om, at "gamle Bargisen" endnu er en svoren Fjende af al Ukrudt, og selv om han ikke er inde i alle Kemiens Hundekunster med Kunstgødning og andre Livseliksirer, saa har han dog evnet paa god gammeldags Dyrkningsmanér at faa Jorden til at give, hvad der var Brug for til det lille Hjems Bestaaen, og hvad vil man saa forlange mere?

Christian Bargisen er født Sønderjyde, idet han er født i Roustrup ved Haderslev 28. Januar 1849. Han begyndte som Dreng i 8-9 Aars Alderen at gøre Nytte for Føden ved at hjælpe til ved forefaldende Arbejde rundt paa Gaardene. Lønnen var ikke stor. I 20-Aars-Alderen kunde han tjene ca. 100 Kr. aarlig. Daglønnen var som Regel 2 1/2 Mark (72 Øre), det kunde hænde, det gik ned til 2 Mark, men det var en lille Dagløn.

Da den prøjsiske Militærtjeneste truede i Fremtiden, rejste han samme Dag, han skulde møde paa Session, over Grænsen og tog Plads hos Gdr. N. Madsen, Skovgaard, den 1. Maj 1869. Saa underligt slynges Skæbnens Veje, idet han her kom til at tjene sammen med en ung Pige, Kirstine Bengaard, der senere blev hans Hustru. Men i den Tid forhastede man sig ikke. Han tjente her i tre Aar, blev dansk Soldat, kom igen til Aastorp et Aars Tid, og rejste saa til Roustrup i 6 1/2 Aar. Da han nemlig var udvandret før 1870, kunde han nok faa Lov at komme der igen uden Vanskeligheder. Men "hjemme" i Danmark sad Kirstine og ventede, og 1. Maj 1880 købte Bargisen saa den lille Ejendom, og den 18. Juni viedes de i Vejstrup Kirke.

Nu maatte der slides, for de 4 Tdr. Land var jo gode nok, men en lille ekstra Skilling ved Siden af var dog ikke at foragte, og saa fik han fat i Kørslen af Tøj til Desinfektion. Fra Hejls, Vejstrup, Taps og Ødis Sogne kørte han Tøjet og tilbage igen i al Slags Vejr. Det kunde, naar det var ret drøjt, blive en Tur paa en lille Snes Mil. Dette "Ben" havde han i 22 Aar. At der maaske kunde være Smittefare, vedkom ikke ham. Baciller og den Slags havde han aldrig gjort noget, og saa kunde de vel ogsaa holde sig fra ham.

Bargisen havde altid været sparsommelig og sat Tæring efter Næring; det ser man ogsaa paa Børneflokken, et Barn pr. Td. Land, mere kunde der ikke være Tale om, 2 Drenge til Bargisen og 2 Piger til Kirstine, saa var der ikke noget at snakke om!

Christian, den ældste, har en Ejendom ved Binderup Strand, og Jørgen er Gaardejer i Egtved. Louise tjener i Kolding, hvor hun har været 22 Aar i samme Plads, og Mette er hjemme og hjælper paa Budgettet som Syerske.

Nu hælder det mod Aften for de to gamle. Mange vil sende dem venlige Tanker paa Festdagen den 18. Juni og være med til at fejre Dagen ved en festlig Sammenkomst i Forsamlingshuset."


"Guldbrylluppet i Vejstrup.

Vejstrup Sogns Beboere havde paa Christian og Kirstine Bargiesens Guldbryllupsdag indbudt de to gamle til en festlig Sammenkomst i Forsamlingshuset. Der var mødt saa mange, som den store Sal kunde rumme.

Chr. Straarup, Vejstrup, rettede paa Indbydernes Vegne et hjerteligt Velkommen til alle, men særlig til det gamle Guldbrudepar. - Vi har gerne villet være sammen med jer i Aften, fordi vi er kommen til at holde af jer og jert Hjem. Vi har set, at dér gik Arbejdet altid i første Række, og I har altid evnet at leve paa det jævne i god Forstand. Vi ønsker jer en lys og lykkelig Livsaften.

Jens Graff, Sjølund, talte for Børnene. Er de lige saa ordholdne som Mænd, som de var som Drenge, saa maa vi tage Hatten af for dem. Gid de gamle ogsaa i Fremtiden maa faa Glæde af deres Børn. Skal vi give Familien Bargiesen et Leve. Hurra!

Fr. Bengaard rettede en Tak til Beboerne i Vejstrup for den smukke Fest og specielt en Tak til Vejstrup Husmandsforening for, hvad de har gjort i Dagens Anledning for min Søster og Svoger.

Chr. Straarup holdt nu en meget spøgefuld Tale, der fortjener at refereres i sin Helhed:

Christian Bargiesen har i Dag sat mig - maaske nok ubevidst - paa en haard Prøve. Jeg har nu fulgt Bargiesen i Hælene lige til i Dag. Han hedder Christian til Fornavn, det gør jeg ogsaa. Han er født i Sønderjylland, det er jeg ogsaa; han kunde ikke lide Tyskerne, det kunde jeg heller ikke, og derfor rejste han her til Landet, og det gjorde jeg ogsaa. Han kom til at tjene i Aastorp, det gjorde jeg ogsaa, blev dansk Soldat og fik sig siden en Kone fra de 8 Sogne, det gjorde jeg ogsaa; saa købte han sig en lille Ejendom paa 4 Tdr. Land her i Vejstrup, det gjorde jeg ogsaa. Han har 4 Børn, det har jeg ogsaa; der er to Drenge og to Piger, det er der ogsaa hos os. Bargiesens ældste Søn hedder Christian, det gør min ogsaa - saaledes har jeg fulgt ham i Hælene som mit Forbillede - rigtignok lige akkurat 20 Aar bagefter, men det med Guldbrylluppet er det eneste, jeg ikke kan præstere - endnu da! Men jeg siger dig Tak, fordi du saa trolig har vist Vejen.

Guldbrudgommen rettede en hjertelig Tak til alle, der havde været med til at give Gaver og bidrage til Festen.

Chr. Straarup oplæste derefter en Mængde Telegrammer og overrakte til Slut Guldbrudeparret en smuk Mappe samt et større kontant Pengebeløb.

Endnu en Gang fortalte Straarup med Lune smaa Anekdoter oppe fra det lille Hjem og hentydede bl.a. til det gode Naboforhold.

Efter en Sang ryddedes Salen til en lille Svingom."


"Guldbryllup i Sjølund.

Sjølund.

Atter kan et Par gamle Ægtefolk fejre 50 Aars Dagen for deres Bryllupsfest. Den 18. Juni 1880 blev Kristine Bengaard og Christian Bargiesen viede i Vejstrup Kirke. Han er født den 28. januar 1849 i Raustrup, Moltrup Sogn ved Haderslev, og hun er født 10. Januar 1854 i Dalby.

Den 1. Maj 1869 skulde han møde til tysk Session, men han foretrak i Stedet at rejse til Kongeriget og fik sig en Plads i Aastrup (Aastorp, red.) hos Gaardejer Niels Madsen Skovgaard. Lønnen var efter vore Dages Forhold kun lille, idet han for et helt Aar fik 100 Kr.

Her var han i 3 Aar, hvorefter han var dansk Soldat ved 5. Bataillons 4. Kompagni i Odense. Efter endt Soldatertid tjente han igen et Aar i Aastrup (Aastorp, red.), hvor han blev forlovet.

Da han var rejst fra Sønderjylland før 1870, fik han en Opholdstilladelse, som Chr. Bargiesen endnu har gemt.

Han rejste altsaa atter til Sønderjylland i 6 1/2 Aar, indtil han den 1. Maj 1880 købte sin nuværende Ejendom paa ca. 4 Tdr. Land i Sjølund, og den 18. Juni samme Aar stod Kirstine og Christians Bryllup.

Selvfølgelig kunde de ikke leve af de Indtægter, det lille Husmandssted kunde give, og i 18 Aar arbejdede Christian paa "Gamborggaard" i Sjølund, først hos Peter Viuff, senere hos dennes Svigersøn, Laurits Finnemann.

Desuden gik Christian om Vinteren ud paa Tærskearbejde hos Bønderne, og han fortæller derom en lille Historie: Der var en Gaardmand i Vejstrupskov, der spurgte, hvor meget jeg skulde have om Dagen. 2 Mark, svarede jeg. Ja - han syntes 50 Øre kunde være nok. Det kan det ogsaa, svarede jeg saa, jeg har en Plejl, der kun kan tærske for 50 Øre, saa kan jeg jo tage den med, men saa vilde han dog hellere give mig de 2 Mark.

Mest kendt er Christian fra de 22 Aar, han har kørt Sengetøj fra Hjem, der blev ramt af smitsomme Sygdomme, til Desinfektion paa Kolding Sygehus.

Sin lille Ejendom drev han mønsterværdigt, indtil Alderdommen krævede sin Ret, og han nu i Foraaret bortforpagtede sin Jord.

I Ægteskabet er der to Sønner og to Døtre. Christian har en Ejendom ved Binderup Strand, Jørgen har en Gaard i Egtved, Louise har i 23 Aar tjent paa et og samme Sted i Kolding, og Mette er Syerske hjemme hos de to Gamle.

Kirstine og Christian Bargiesen hører til "de stille i Landet", men til den Slags Mennesker, et Land og et Samfund bygger godt og sikkert paa.

Paa Højtidsdagen samles Venner og Naboer til en Fest for det afholdte Guldbrudepar.

J.A.P."Avisartikler i anledning af Christian Bargisens 85 års fødselsdag:

"85 Aar.

Chr. Bargisen.

Vejstrup.

Paa Søndag fylder Husmand Christian Kristensen Bargisen, Sjølund, 85 Aar. Han er født i Moltrup. Da han blev voksen, rejste han mod Nord for at slippe for den prøjsiske Militærtrøje. I Sjølund købte han en Ejendom ved Sjølund Mølle, som han endnu ejer, og drev den op til et godt lille Mønsterbrug. Nu er Jorden bortforpagtet."

"85 og 80 Aars Fødselsdag.

I denne Maaned kan et gammelt Ægtepar i Sjølund fejre deres Fødselsdage. Kjerstine Bargisen fylder den 10. ds. 80 Aar. Hun er født i Dalby. Kristian Bargisen fylder 85 Aar den 28. ds. Han er født i Moltrup ved Haderslev. Da han ikke kunde tænke sig at være tysk Soldat, udvandrede han til Danmark og aftjente sin Værnepligt i Odense. Da de i 1880 blev gift, købte de den Ejendom paa 4 Tdr. Land, som de har drevet som et 1. Kl.s Husmandsbrug, og som de endnu bebor; men Jorden er bortforpagtet. For tre Aar siden fejrede de deres Guldbryllup, og der blev dengang vist det agtede Ægtepar megen Opmærksomhed af Sognets Beboere. Af deres 4 Børn er der en Datter, Mette, som er hjemme hos dem og yder dem en god og kærlig Pleje."


Kilde: Vejstrup Lokalarkiv.

Billede

punkttegn  Om CHRISTIAN:

• FT-1860, 01.02.1860, Rovstrup By, Moltrup Sogn, hus.
Enebarn.

• Konfirmation, 20.03.1864, Moltrup Kirke, Moltrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt.

• FT-1870, 01.02.1870, "Skovgård", Åstorp, Taps Sogn, gård.
Tjenestekarl hos Niels Madsen Skovgaard, jordbruger, og hans mor Mette Cathrine, der havde været gift (i ægteskab nr. 2) med Søren Nissen Beengaard fra "Bengård" i Agtrup. Christian Christiansen Bargisen blev 10 år senere gift med Christine Beengaard fra Dalby, en slægtning til Søren Nissen Beengaard.

• FT-1890, 01.02.1890, Sjølund By, Vejstrup Sogn.
Havde sin mor Mette Kirstine på aftægt.

• FT-1901, 01.02.1901, Sjølund, Vejstrup Sogn, matr. 29.
Opslag 522. Husmandsbrug. Daglejer ved agerbrug. Havde sin mor Mette Kirstine på aftægt.

• FT-1906, 01.02.1906, Sjølund, Vejstrup Sogn, matr. 29.
Opslag 37. Landbrug. Havde sin mor Mette Kirstine på aftægt.

• FT-1911, 01.02.1911, Sjølund, Vejstrup Sogn, matr. 29.
Opslag 115. Husfader. Landbruger. Gift. Datteren Mette hjemmeboende med sønnen Viggo.

• FT-1916, 01.02.1916, Sjølund By, Vejstrup Sogn, matr. 29.
Opslag 70. Husmand ved landbruget. Indkomst kr. 650, formue kr. 6.500, skat til staten kr. 4,23, til kommunen kr. 25,90.

• FT-1921, 01.02.1921, Sjølund By, Vejstrup Sogn.
Husmand ved landbruget.

• FT-1925, 05.11.1925, Sjølund, Vejstrup Sogn, hus (Slåtoftvej 1, Sjølund, matr. 29).
Husmand og aldersrente.

• FT-1930, 05.11.1930, Sjølund, Vejstrup Sogn, matr. 29.
Opslag 87. Aldersrentenyder. Fhv. husmand. Gift.

• Bopæl: Slåtoftvej 1, Sjølund By, Vejstrup, matr. 29.
Nedlagt/nedrevet 2023.


Billede

CHRISTIAN havde et forhold til Abelone NIELSEN. (Abelone NIELSEN blev født den 03.02.1839 i Vittarp, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, dåb den 05.02.1839 i hjemmet, døde den 14.06.1893 i Kirkeby, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt og blev begravet den 18.06.1893 på Ådum Kirkegård, Ådum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt.)


Billede

CHRISTIAN blev derefter gift med CHRISTINE BEENGAARD, datter af JÖRGEN JÖRGENSEN BEENGAARD og LOVISE JOHANSDATTER, den 18.06.1880 i Vejstrup Kirke, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. (CHRISTINE BEENGAARD blev født den 10.01.1854 på Dalby Mark, Dalby Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, dåb den 17.01.1854 i hjemmet, døde den 16.06.1939 på Slåtoftvej 1, Sjølund, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt og blev begravet den 20.06.1939 på Vejstrup Kirkegård, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt.)

punkttegn  Om CHRISTIAN og CHRISTINE:• Guldbryllup, 18.06.1930, Slåtoftvej 1, Sjølund By, Vejstrup, matr. 29.• Gravsted: Vejstrup Kirkegård, Sjølund.


punkttegn  Parnotater:

Familiebilleder

Opslag 157 viet.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 01.05.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com