pil
PEDERSEN, MADS
(1718-1812)
HANSDATTER, MAREN
(omkr. 1732-1809)
MADSEN, PEDER
(1754-1834)
MICHELSDATTER, KIRSTINE MARGRETHE
(omkr. 1757-1826)
PEDERSEN, PEDER
(1792-1861)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. MÖLLER, MARIANE CATRINE

PEDERSEN, PEDER 10

  • Født: 29.01.1792, Kustrup, Vejlby Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Dåb: 29.01.1792, Vejlby Kirke, Vejlby Sogn, Vends Herred, Odense Amt
  • Ægteskab (1): MÖLLER, MARIANE CATRINE den 28.12.1821 i Vor Frelser Kirke, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
  • Død: 04.06.1861, Strårup Mark, Sønder Bjert Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt i en alder af 69 år
  • Begravet: 11.06.1861, Sønder Bjert Kirkegård, Sønder Bjert Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt

punkttegn   Andre navne for PEDER var LANG, PEDER PEDERSEN og SCHOUGAARD, PEDER PEDERSEN.

Billede

punkttegn  Notater:

Opslag 57 døbt. (Nr. 32 - ny udgave).

Kaldtes også Peder Pedersen Lang eller Peder Pedersen Schougaard.

Ved sønnen Jens Jørgens fødsel i 1822 boede parret Amagerbro 14. Møllerkusk.
Ved Peders fødsel i 1824 Amagerbro 21. Møllerkusk.
Ved Laurencas fødsel i 1826 Amagerbro 14. Møller.
Ved Marcusines fødsel i 1827 Indslev. Gårdmand.
Ved Marcus' fødsel i 1829 Røjle Mølle. Møller
Ved Mathildes fødsel i 1832 Kauslunde. Gårdmand.
Ved Edvards fødsel i 1836 Kauslunde. Gårdmand.
Ved Christians fødsel i 1838 Middelfart. Spækhøker.

Peder Pedersen var møllerkusk på Amagerbro Mølle (Store Mølle), Amagerbro 14. Møllen betegnedes som liggende "på Amagerbro, første stubmølle på venstre hånd", i dag Store Mølle Vej efter møllens navn. Møllen var bygget i 1761 og ophørte i 1881. (Der er kun få steder, man i dag har bevaret møller. På Amager forsvandt den sidste mølle i 1960'erne uden dog at have været brugt til sit oprindelige formål gennem 50 år. Men for 200-300 år siden var møllerne på Amager pejlemærker i landskabet).

Peder Pedersen var kortvarigt møller på Amagerbro Mølle i forbindelse med svigerforældrenes død.

Efter Mariane Catrine Møllers fars død 9. november 1825 fik hans enke Charlotte Friderica, født Dubin, bevilling til at hensidde i uskiftet bo med de seks børn. Svigersønnerne samtykkede med deres underskrift.

Efter Charlotte Fridericas død 8. januar 1826 blev der afholdt skifte. Det begyndte den 10. januar 1826 og sluttede den 11. oktober 1834.

Ved samlingen den 10. januar 1826 var til stede svigersønnen Scholte på egne og møller Ryders enkes vegne og de ugifte døtre. Møllermester Peder Pedersen var også til stede og fremviste en mellem ham og den afdøde mand (Jens Christian Møller) oprettet lejekontrakt af 20. oktober 1825, hvorefter møllen og ejendommen var ham overladt på den afdøde mands og afdøde kones livstid samt ét år efter den sidstes død, på de i kontrakten bestemte vilkår. Der blev ansat en kurator og inkassator i boet.

Ifølge behandlingsprotokollen kunne lejekontrakten først opsiges til den 11. juni 1827, men for ikke at forringe ejendommens salgsværdi var Peder Pedersen villig til at fratræde møllen med "Have, Vænge og Bygninger" til flyttedag den 17. oktober 1826.

Den 30. maj 1826 blev møllen solgt for 9910 Rbd. sølv til en købmand Carl Ernst.

Den 22. december 1826 fik Peder Pedersen (mølleforpagter) mod indlevering af panteobligationer udbetalt 950 Rbd. samt 800 Rbd. sølv med 900 Rbd. sedler. Den 22. marts 1827 fik Peder Pedersen udbetalt 777 Rbd. sedler.

Den 25. maj 1827 mødte Peder Pedersen op og tilkendegav, at han agtede at rejse fra Staden og havde formået Jørgen Madsen Fyllested hos isenkræmmer Winther i Silkegade til at iagttage komparentens tarv her.

Den 12. august 1828 blev til instrumentmager Fasting udbetalt Peder Pedersens arvelod på 413 Rdlr.

Peder Pedersen flyttede til Indslev Sogn, hvor han overtog en gård. Han modtog fra Hans Jørgensen skøde på gården den 20. juni 1827.

Den 21. juni 1828 modtog Jens Madsen skøde fra Peder Pedersen på samme gård i Indslev.

I 1828 overtog Peder Pedersen Røjle Mølle, Vejlby sogn. Skødet er dateret 21. juni 1828 og indført i Vends Herreds Skøde- og Pantebog og lyder som følger (afskrevet ordret):

"Underskrevne Anders Mortensen, Ejer af Røile Mølle i Weilby Sogn, Vends Herred, Hindsgaul Amt, tilstaar og gør herved vitterlig at have uden foregaaende Købekontrakt, skriftlige Conditioner eller andet saadant Dokument solgt og afhændet, ligesom jeg og herved for mig og mine Arvinger sælger, skøder og aldeles afhænder til velagte Peder Pedersen, Gaardmand fra Ingslev, og hans Arvinger min ejende og paaboende Gaard med vedliggende Stubmølle med de deri værende Indretninger og tilhørende staaende og løbende Redskaber. Jorderne staar for Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 1 Fjdk. 3/4 Alb. og Mølleskyld 2 Tdr. 0 Skp. 0 Fjdk. 0 Alb. Gaardens Bygninger og Møllen er efter vedfølgende Brandbrev forsikret i Landets almindelige Brandkasse for 4270 Rdlr. Sølv, for Købesum 2000 Rdlr. Sedler. Og da Køberen, fornævnte Peder Pedersen, har leveret den betingede Købesum, saa kjender jeg hermed for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Del, Ret eller Rettighed at have til eller udi fornævnte min Ejendom. Stedet med Jorder af Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 1 Fjdk. 3/4 Alb. samt Møllen med Mølleskyld Hartkorn 2 Tdr. 0 Skp. 0 Fjdk. 0 Alb., men den skal fremdeles, alt med de samme Rettigheder, Herligheder og Forpligtelser, hvormed jeg og Formænd hidtil har ejet og besiddet samme, tilhøre Køberen og hans Arvinger som en lovlig erhvervet Ejendom fri for nogen Behæftelse, Hæftelsen til Rigs- eller Nationalbanken alene undtaget, den Køberen derfor overtager tilsvarer og forrenter overensstemmende med de herom ergangne eller herefter udkommende Anordninger. De ældre ihændehavende Skøder og den til Grubbeværket allernaadigst forundte Bevilling af 15. August 1782 og sammes Fornyelsesbevilling af 2. Februar 1826 overleveres herved samtlige Køberen.

Dette til Bekræftelse haver jeg dette mit udgangne Skøde egenhændig underskrevet i to Vitterlighedsvidners Overværelse, og det maa uden mig derom Kald eller Varsel at give til Tinge læses og paaskrives.

Røjle Mølle d. 21. Juni 1828.
Anders Mortensen Møller.

Til Vitterlighed:
H. J. Møller. Lars Hansen."

Peder Pedersen overtog i 1833 på auktion en gård i Kauslunde Sogn. (Det er uvist, hvor længe han beholdt Røjle Mølle). Datteren Mathilde Marie Wilhelmine blev dog født i Kauslunde den 17. juni 1832.

Om denne gård i Kauslunde meddeles følgende (afskrevet ordret):

"Unge Hans Hansen købte ifølge Skøde af 15. Juni 1811, læst 8. Januar 1816, Gaarden fra Hindsgaul med Hartkorn 6 Tdr. 6 Skp. 2 Fjdk. 2 5/8 Alb.

Derefter blev der solgt en Del fra Gaarden. Hovedparcellen med Hartkorn 2 Tdr. 7 Skp. 2 Fjdk. 1 1/2 Alb. faar Peder Pedersen af Røjle Mølle for 2550 Rdlr. ved Auktionsskøde 1833."

Fra Kauslunde rejste Peder Pedersen til Middelfart, hvor han d. 4. juli 1837 fik borgerskab som høker og d. 31. december 1838 som brændevinsbrænder.

Fra 1838 til 1845 bortforpagtede Peder Pedersen gården i Kauslunde til en Mads Andersen.

Peder Pedersen var i Middelfart til 1842, da han fik skøde på en gård i Åhøjrup, Brenderup Sogn, Hartkorn Ager og Eng 2 Tdr. 3 Skp. 0 Fjdk. 1/4 Alb. og Skovskyld 0 Tdr. 0 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb.

Denne gård afstod han senere til sønnen Peder Pedersen (Lange).

Var flyttet fra Åhøjrup, Brenderup Sogn, til Sønder Stenderup omkring år 1854 og omking 1855 til Sønder Bjert.

Død: Side 162. Peter Petersen Lange, kådner på Strårup Mark. Søn af gårdmand Peter Madsen Lange og hustru Annkirstine, født Mikkelsdatter, i Kustrup, Vejlby Sogn på Fyn, hvor han er født den 28. januar 1789. Den 28. december 1821 ægteviedes han til daværende pige, Mariane Cathrine, født Møller, fra København, og af dette ægteskab lever følgende børn:
1. Jens Jørgen Pedersen, gift i Ålsmose (Orte Sogn).
2. Peder Pedersen, gårdmand og gift ved Gammel Ålbo i Stenderup Sogn.
3. Laurence Christence Amalie Pedersen, gift med gårdmand Hans Jørgensen i Kauslunde på Fyn.
4. Marcus Sigfred Pedersen, ugift, for tiden på Strårup Mark.
5. Mathilde Marie Wilhelmine Pedersen, gift med Fritz Kuhlemeier i Middelfart.
6. Christian Ernest Pedersen, ugift og farende til søs.
Den afdøde kom hertil fra Stenderup for 6 år siden, var ikkun syg i 2 dage og døde i en alder af 72 år 4 måneder 7 dage.

Billede

punkttegn  Om PEDER:

• FT-1801, 01.02.1801, Kustrup, Vejlby Sogn, gård.

• Konfirmation, 1805, Vejlby Kirke, Vejlby Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Opslag 55 - ny udgave.

• FT-1834, 01.02.1834, Kauslunde By, Kauslunde Sogn, gård.

• FT-1845, 01.02.1845, Å Højrup By, Brenderup Sogn, gård. Gårdmand. Hustru og 6 hjemmeboende børn.

• FT-1850, 01.02.1850, Å Højrup By, Brenderup Sogn, gård. Side 49. Gårdmand. Gift. 3 hjemmeboende sønner, Peder 25 år, Edvard 14 år og Christian 12 år. En tjenestepige.

• FT-1855, 01.02.1855, Stenderup, Sønder Stenderup Sogn, hus. Husfader. Indsidder. Gift. Sønnerne Edvard og Christian hjemmeboende. Sidstnævnte udrejst med skonnerten Niva fra Middelfart til England.

• FT-1860, 01.02.1860, Agtrup By, Sønder Bjert Sogn, kådnersted. Husfader. Gift. En søn Marcus hjemmeboende. En plejesøn Jens Ole Møller, 8 år, født i Brenderup, (Jens Christian Möller Jensen, søn af Jens Jørgen Pedersen).


Billede

PEDER blev gift med MARIANE CATRINE MÖLLER, datter af JENS CHRISTIAN MÖLLER og CHARLOTTE FRIDERICA DUBIN, den 28.12.1821 i Vor Frelser Kirke, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. (MARIANE CATRINE MÖLLER blev født den 25.02.1799 i Sankt Nikolaj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og dåb den 14.03.1799 i Sankt Nikolaj Kirke, Sankt Nikolaj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Opslag 54 viet.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 02.02.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com